Kirkesangere og organister ved Østervrå Kirke.

 

Førstelærerlærer Jens Christian Nyholm, Østervrå Skole, var kirkesanger fra kirkens start i 1901 til 1906, hvorefter førstelærer Søren Nielsen kom til.

Ved kirkens 25års jubilæum udtalte provst Jensen, Thorshøj, at de begge havde udfyldt deres plads på en smuk og værdig måde.

 

Førstelærer Søren Nielsen efterfulgtes i 1942 i kirkesangerstillingen af førstelærer Frode Christensen, som fortsatte til december 1952.

 

Kirkens første organister var:

andenlærer Clemen Christensen (1914-1918), senere Sæby,

andenlærer C. A. I. Larsen (1918-1922), senere Skørping,

andenlærer Emil Frederik Hansen (1922-1926) senere Holmen Skole og Fiskbæk Skole, Viborg Amt.

 

I december måned 1912 fastsattes flg. aflønninger for kirkesangere:

kirkesanger, førstelærer S. Nielsen, Østervrå skole: 400 kr., kirkebylæreren sammesteds 50 kr.

Til medvirken ved udførelsen af kirkelige handlinger på søgnedage eller om søndagen uden forbindelse med gudstjenesten skulle der ydes flg. vederlag til førstelærer Nielsen: 200 kr. + 259 kr. – til udbetaling 11. juni og 11. dec. hvert år.

 

Organist Larsens årsløn udgjorde 400 kr.

For orgelspil uden for de anordnede gudstjenester skulle der til menighedsrådets kasse erlægges 10 kr. pr. gang, hvoraf organisten fik 7 kr. og bælgtræderen 3 kr.

 

8 år senere i 1920 foreslog  Stiftsøvrigheden at yde organisterne ved Torslev og Østervrå kirker hver et årligt vederlag på 150 kr. til medvirken ved orgelspil i kirken uden forbindelse med gudstjenester – dog sådan, at den fastsatte betaling på 10 kr. for orgelspil i anmeldte øjemed for hver gang skulle fastholdes.

 

Menigheden må efter al sandsynlighed have klaret sig uden orgel de første år, for andenlæreren Clemen Christensen, der kom til Østervrå i 1914, blev kirkens første organist Han må have brugt et lille simpelt orgel, for der kom først pulpitur og orgel til i 1920, da kirken blev restaureret. Dette orgel havde blæsebælg, som blev trådt af ringeren eller hans kone, og de måtte passe på at træde stabilt, for man kunne tydeligt høre, når orglet fik åndenød. 

Grundet de økonomisk vanskelige år henstillede sognerådet den 21.-11.- 1921 til, at man ved begge kirker nedsatte kirkesanger- og organistlønnen fra 400 kr. til 300 kr. og de øvrige kirkebetjeningslønninger i passende forhold.

Nu har lønnedgang aldrig været en populær sag, og anmodningen blev da også venligt men bestemt afslået under henvisning til, at sognerådet, som jo havde langt rigere lejlighed til at beskære udgifter - f.eks. til skolevæsenet - endnu intet havde foretaget sig.

Lønnedsættelsen kom aldrig siden på tale.

 

Organiststillingen, der pr. tradition var knyttet til andenlærerembedet, blev fra 1926 bestridt af  andenlærer Holger Sørensen, som pga. sygdom måtte opgive i 1951, hvorefter forholdene på organistområdet blev lidt turbulente i nogle år.

 

Andenlærer Harry Gaardmark, der startede som organist ved kirken i sommeren 1952, blev ikke længe i jobbet. I december samme år måtte han nemlig overtage distriktssangen efter førstelærer Christensen, der af helbredsgrunde havde søgt om fritagelse for kirkesangerhvervet i Østervrå.

 

Herefter antog man organister uden for skolevæsenet.

Fra december 1952 overtog Pastor Lentz’s kone, Aase Lentz, orgelspillet som vikar.

 

I 1957 blev andenlærer Morten Bramsen ansat som kirke- og distriktssanger ved Østervrå kirke. Samtidig blev det ordnet sådan, at Anni Bramsen, og Johanne Andersen, missionshuset, Østervrå, deltes om organiststillingen, til fru Bramsen stoppede i 1964.

 

Herefter fik Johanne Andersen stillingen, og så kom der endelig stabilitet på området i en årrække.

 

Ved menighedsrådsmødet den 29. marts 1968, hvor pastor Schødt var til stede for første gang, blev der blev rettet en tak til skoleinspektør Bramsen for en dygtig og værdig optræden som kirkesanger i ca. 10 år. Bramsen ønskede selv at trække sig tilbage, og der var almindelig enighed om at ansætte organist Johanne Andersens mand, vognmand Chr. Andersen, Østervrå, som ny kirkesanger fra 1. april 1968.

 

Fru Andersen holdt op som organist den 31. dec. 1989 efter at have haft hvervet i 35 år. Samtidig stoppede ægtefællen, Chr. Andersen, som kirkesanger efter 22 år.

120 deltog i afskedsfesten for ægteparret i Thorshøj selskabslokaler. Festen indledtes med at synge nogle af Christian Andersens yndlingssalmer, hvorefter medlemmer af blæsergruppen Sæby Musikkorps underholdt selskabet. Da ordet blev frit, var der adskillige, der benyttede lejligheden til at takke parret for deres mangeårige virke ved Østervrå kirke.

 

Kirkens nye organist blev Else Pedersen, Østervrå, mens Johannes Højen, Gærum, blev ny kirkesanger.

 

Ved udgangen af september 2004 sluttede Else Pedersen som organist ved Torslev og Østervrå Kirker.

 

Tilværelsen som efterlønner og de mange opgaver, der ventede forude, lokkede.

Else havde spillet næsten hele sit liv og havde altid drømt om at blive organist. Som barn begyndte hun at spille på søsterens lille trædeorgel, og inden længe mestrede hun salmerne i koralbogen.

Hun begyndte sin uddannelse hos den kendte organist Harald Pandbjerg i Kvissel, som har uddannet mange af de organister, der stadig fungerer rundt om i Vendsyssel og i andre egne af landet.

Allerede som 16-årig bestod hun seminariernes organisteksamen, men først da familiens tre børn var blevet store nok, gjorde hun brug af sin uddannelse og fik stillingen som organist ved Torslev Kirke i 1986 og tillige ved kirken i Østervrå i 1990.
I disse år tog Else et stort spring, da hun fuldførte den nye præliminære organistuddannelse og således stod klar til at overtage den nyoprettede stilling som P.O. organist ved de to kirker i 1991. En drøm var gået i opfyldelse.

En organist føler som regel sit arbejde som et kald, og Else elskede arbejdet som organist og som leder af Kirkens børnekor. Hun nød hver eneste time ved orgelet og røgtede samvittighedsfuldt sit kald med dygtighed og værdighed og var derfor en god repræsentant for de to kirker.

Hun var engageret, samarbejdsvillig og hjælpsom, og sammen med hendes venlige væsen gjorde det hende meget afholdt både blandt medarbejderne og i de to menighedsråd.

Det er en svær kunst at få det, der fylder ens tid, til også at fylde ens liv, men det formåede Else Pedersen.

 

Den nuværende organist, Annette Bæk, efterfulgte Else Pedersen i 2004.

 

 

                                      Karen Baier.